img-01

  • Vedoucí odloučeného pracoviště - Praha:
  • Mgr. Jaroslava Prokešová

  • sosmap.praha1@seznam.cz
  • Tel: 722 542 515
Adresa
  • Olšanská 55/5Praha - Žižkov, 130 00 Základní údaje:
    IČO: 25700901, IZO: 110450680

Studijní zaměření

O nás
Škola se především zabývá vzděláváním žáků z odlišného sociokulturního prostředí. Je však otevřená všem zájemcům o středoškolské studium.

FORMA STUDIA
DENNÍ STUDIUM - 4. leté maturitní
DÁLKOVÉ STUDIUM - 5. leté maturitní
UČEBNÍ OBOR - 3. leté studium

Denní studium zahrnuje vedle všeobecných předmětů i studium odborných předmětů (právo, psychologie, pedagogika, veřejná správa, sociální peče a sociální politika), které jsou předpokladem pro budoucí zaměstnání a základem studia na VOŠ případně VŠ. Součástí výuky denního studia je odborná praxe v každém ročníku. Ve škole funguje centrum poradenských služeb (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů). Dálkové studium
U dálkových studentů zvláště ve vyšších ročnících se v přístupu ke studiu projevuje jejich zájem, který vyplývá z nabytých životních zkušeností a uvědomování si nutnosti vzdělání jako podmínky pro uplatnění na trhu práce. Dálkové studium probíhá formou jedenácti sobotních konzultací za pololetí. Absolventi oboru se uplatní v sociálních a výchovných zařízeních, jako referent v orgánech státní správy a samosprávy, v terénních službách při poskytování pomoci dětem i dospělým. Díky odborným předmětům budou mít ulehčenou adaptaci při práci s etnickými menšinami.


Studijní obory
Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia Profil absolventa
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal odbornou způsobilost pro vázanou v oblasti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

Kompetence k řešení problémů – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy

Kompetence komunikativní – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích

Kompetence pracovní – vzdělávání směřuje k tomu, by absolventi byli schipni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení

Odborné kompetence Podílet se na zajišťování sociálních služeb, poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb, provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klienta, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvalé udržitelného rozvoje
Délka a forma vzdělání
- 4 roky denního studia

Dosažený stupeň vzdělání -střední vzdělání s maturitní zkouškou