img-01

Studijní zaměření

Studijní zaměření je koncipováno jako čtyřleté denní studium pro absolventy 9. ročníku základní školy. Je určeno zejména pro žáky pocházející z romské komunity, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a pracovat v oblasti sociální pomoci romským komunitám i jednotlivcům, a to jak na úrovni orgánů státní správy a samosprávy s územní působností, tak v různých organizacích a sdruženích veřejnoprávního i soukromého charakteru. Nevylučuje se však studium i jiných zájemců.

Koncepce studia: Koncepce studia se odvíjí od uvedeného již schváleného studijního oboru, což znamená, že má s tímto oborem a jeho dvěma zaměřeními mnoho shodných základních znaků týkajících se jak organizace studia, úrovně poskytovaného vzdělání, uplatnění absolventů, tak i obsahu vzdělání.

Cíle a obsah: Cíle a obsah vzdělání tohoto zaměření vycházejí z koncepce uvedeného studijního oboru tak, aby žáci získali nejen specifické znalosti a dovednosti vztahující se k příslušné etnické minoritě a zajišťování jejich potřeb, ale aby získané vzdělání bylo plně souměřitelné se vzděláním poskytovaným v dalších dvou zaměřeních, popř. aby žáci měli možnost podle svého zájmu v těchto zaměřeních studovat a profilovat se. Vzdělávací obsah tedy tvoří tyto složky: všeobecně vzdělávací, základní odborná a specificky odborná (profilující). Profilující složka zahrnuje učivo poskytující žákům systematické a ucelené znalosti a dovednosti jazykové a sociálně kulturní (tj. osvojení jazyka a kultury příslušné etnické minority), sociálně správní, dovednosti komunitní práce a další potřebné pro zajišťování sociální pomoci etnickým skupinám včetně zprostředkování kontaktů mezi příslušníky komunity a veřejnou správou a pro odstraňování bariér mezi menšinami a majoritní společností. Pro výuku všeobecně vzdělávacích, základních odborných a některých profilujících se předmětů se používají tytéž učební osnovy jako pro další odborná zaměření, eventuálně učební osnovy alternativní (např. pro český jazyk a literaturu).

Odborná praxe: Kromě souvislé odborné praxe v rozsahu 2-3 týdnů ročně počínaje III. Ročníkem vykonávají studenti tzv. průběžnou praxi a to pravidelně po celý školní rok. Zajištění a organizace odborné praxe jsou v kompetenci vedení školy ve spolupráci se zřizovateli.

Právní forma: společnost s ručením omezeným Nadace Partners for Democratic Change International školu vyhodnotila jako jeden ze tří nejúspěšnějších projektů za rok 2003. Škola je nositelem ocenění V. kongresu International Romani Union za nejúspěšnější vzdělávací projekt v Evropě.